Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. Enligt stadgarna är fondens ändamål att främja barns- och ungdoms i Sverige uppfostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.
Styrelsen består av H.M. Konungen som ordförande, Konungens skattmästare, en representant från Scouterna och en representant från Lions. Styrelsen sammanträder en gång per år i mars/april och stipendiaterna informeras i samband med Riksmötet.
Fondens kapital vid senaste årsskiftet var ca SEK 17 miljoner.
Lions och Scouterna ansvarar för ansökningsförfarandet och vardera organisationen förväntas inkomma med ett 10-tal ansökningar spridda över hela landet.
Totalt är det SEK 400 000 som delas ut varje år. Hälften av beloppet till Lions och hälften av beloppet till Scouterna.
Klubbarna skickar ansökningarna till respektive Distriktsguvernör senast 31: a januari under verksamhetsåret. I undantagsfall medges utsträckt tid till 28:e februari.
Ansökan skall innehålla namn på organisationen, projekt eller person, samt kontaktupplysningar, verksamhetens syfte och motivering till ansökan om medel.
Undertecknad utsågs som PDG Hans Catanis efterträdare i Jubileumsfondens styrelse av Konungen den 23:e augusti, 2023.
Kontakta gärna mig om ni har frågor eller synpunkter.
Upplands Väsby 20:e september 2023
Thorbjörn Bengtsson
PGRO
Lions representant i styrelsen
070-260 92 00 eller 070-515 61 90
Email: thorbjorn1952@gmail.com

Det finns några regler att tänka på när ansökningarna skrivs som är viktiga att följa.
1. Det får inte vara Lionsklubben i sig som söker för egen del. Det skall vara ett externt projekt, person eller aktivitet utanför Lions.
2. Däremot är det Lionsklubben som skriver och skickar in ansökan till DG.
3. Sista dag är i regel 31: a januari, sista ansökningstid kan förlängas till 28: e februari om det finns anledning till det.
4. Så fort som möjligt efter sista ansökningsdagen eller när de kommit DG tillhanda vidarebefordrar DG dessa till Cynthia på Lions kansli som samlar ihop dem.
5. Jubileumsfonden är till för hela Sverige och därför är det viktigt att vi får in ansökningar som är väl spridda geografiskt.
6. Desto fler ansökningar desto bättre. Vi vill gärna få in minst ett 10-tal. Med andra ord 2 per distrikt.
7. Det finns totalt för Lions SEK 200 000 per år att söka. Summan per beviljad ansökan kommer att variera beroende på vad man söker för, i regel varierar det sökbara beloppet mellan SEK 5 – 30 000.
8. Mottagare kan vara föreningar eller privatpersoner.
9. Det är styrelsens utsedda från Lions och Scouterna som förbereder och för ordföranden Konungen föredrar de ansökningar men valt ut som kandidater. Det är ordföranden som fattar beslut.
10. Styrelsemötet håll under perioden mars – april.
11. Lions representant tillkännager under Lions Riksmöte vilka som tilldelas medel ur Konungens Jubileumsfond.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta